A : ระดับ ปวส.และปริญญาตรี สามารถยื่นได้ที่ ระบบทะเบียนและประมวลผล
ระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถยื่นได้ที่ ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับบัณฑิตศึกษา

แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น.


A : สามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ ระบบทะเบียนและประมวลผล  คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2562 เวลา 16:09 น.


A : ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่ต้องการศึกษา

  • ศูนย์นนทบุรี
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  • ศูนย์สุพรรณบุรี

แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2562 เวลา 16:18 น.


A : สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ โดยรายละเอียดอยู่ในเล่มหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในหัวข้อคำอธิบายรายวิชา

แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:31 น.


A : ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องจากรายวิชาที่ได้ผลการเรียน W ได้ เนื่องจากถือว่านักศึกษายังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน

แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:31 น.


A : จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกรณี ดังนี้
ตัวอย่างเช่น รายวิชา 401-12-04 Calculus 1 เป็นรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 401-12-07 Calculus 2 และนักศึกษาได้ผลการเรียน F ในรายวิชา 401-12-04 Calculus 1

แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32 น.


A : สามารถถอนรายวิชาได้ โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. กรณีต้องการถอนรายวิชาบังคับก่อน จะต้องถอนรายวิชาต่อเนื่องด้วย เนื่องจากหากไม่ถอนรายวิชาต่อเนื่อง จะถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
  2. กรณีต้องการถอนรายวิชาต่อเนื่อง สามารถถอนรายวิชาได้ โดยไม่ต้องถอนรายวิชาบังคับก่อน

แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32 น.


A : สามารถแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. กรณีได้ผลการเรียน F ในรายวิชาบังคับก่อน ผลการเรียนรายวิชาต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะ ให้นำผลการเรียนของรายวิชาที่สอบผ่านมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ และสามารถลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อนในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องอีก
  2. กรณีได้ผลการเรียน F ในรายวิชาต่อเนื่อง จะคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ และสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับก่อนควบคู่อีก

แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:33 น.


A : สามารถติดต่องานทะเบียนศูนย์เพื่อตรวจสอบว่ารายวิชาบังคับก่อนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว กับรายวิชาต่อเนื่อง เป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกันหรือไม่

แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2562 เวลา 11:44 น.


A : สามารถติดต่องานทะเบียนศูนย์เพื่อตรวจสอบว่าก่อนการกดบันทึกลงทะเบียนเรียน ได้เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน และรายวิชาต่อเนื่องไว้ครบถ้วนแล้วหรือยัง

แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2562 เวลา 11:45 น.