ข้อมูลหลักสูตร

ลำดับ คณะ คุณวุฒิ สาขาวิชา ระดับ ปีหลักสูตร แสดง
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
5
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
8
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
9
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
10
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
12
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
13
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
14
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาดดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
15
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
16
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
17
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
18
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีบัณฑิต
-
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
19
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
20
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
21
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุลชีววิทยา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมี
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
24
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการการจัดการข้อมูล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
32
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
33
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
35
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
36
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
37
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
38
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
39
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิต
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
41
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
42
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
43
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
44
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรม (5 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
45
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
46
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การโรงแรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
47
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
48
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
49
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
50
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
51
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
52
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สัตวศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
53
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
54
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
55
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
56
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
57
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

Bootstrap cookie alert