ข้อมูลหลักสูตร

ลำดับ คณะ คุณวุฒิ สาขาวิชา ระดับ ปีหลักสูตร แสดง
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
5
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการเรียนรู้
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
8
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
9
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
10
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมการเรียนรู้
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
12
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
13
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
14
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
15
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
16
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
17
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
-
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
18
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
19
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาดดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
20
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
21
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
22
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
23
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
24
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีบัณฑิต
-
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
25
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
26
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีมหาบัณฑิต
-
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
27
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
28
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการการจัดการข้อมูล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุลชีววิทยา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
35
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
36
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
37
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
38
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
41
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
43
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
44
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
45
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
46
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
47
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
48
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
49
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
50
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
51
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
52
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิต
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
53
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
54
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
55
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
56
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
57
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
58
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
59
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
60
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
61
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
62
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรม (5 ปี)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
63
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
64
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
65
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
66
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
67
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
68
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การโรงแรมและธุรกิจไมซ์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
69
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
70
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สัตวศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
71
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
72
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
73
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การประมง
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
74
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
75
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
76
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
77
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุปริญญา
การประมง
ระดับอนุปริญญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566

Bootstrap cookie alert